FAIL (the browser should render some flash content, not this). 

 

 


DREPTURILE SI OBLIGATIILE

ASIGURATILOR


A. Drepturile asiguraţilor

1. AsiguraÅ£ii au dreptul, de la data dobândirii calității de asigurat , la pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului È™i până la vindecare, în condiÈ›iile stabilite de contract.

2. Asiguraţii au următoarele drepturi :

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale , precum È™i. casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiÈ›iile legii È™i ale contractului-cadru

b) să fie înscriÈ™i pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, daca îndeplinesc toate condiÈ›iile legale în vigoare, suportând cheltuielile de transport , dacă opÈ›iunea este pentru un medic din altă localitate :;

c) să îÈ™i schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puÈ›in 6 l u ni de la data înscrierii pe listele acestuia ·

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare È™i dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiÈ›iile stabilite prin contractul -cadru È™i normele metodologice de aplicare a acestuia ;

e) să efectueze controale profi lactice, în condiÈ›iile stabili te prin contract u l -cadru È™i normele metodologice de aplicare a acestuia ;

f) să beneficieze de servicii de asistentă medicală preventivă È™i de promovare a. sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, în condiÈ›iile contractului -cadru È™i ale normelor metodologice de aplicare a acestuia ;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii È™i în spitale aflate în relaÈ›ie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiÈ›iile contractului -cadru È™i a le normelor metodologice de aplicare a acestuia ;

h) să beneficieze de servicii medicale de urgență în condiÈ›iile contractului-cadru È™i ale normelor metodologice de aplicare a acestuia ;

i) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică în condiÈ›iile contractului-cadru È™i ale normelor metodologice de aplicare a acestuia ;

j) ) să beneficieze de dispozitive medicale în condiÈ›iile contractului -cadru È™i ale normelor metodologice de aplicare a acestuia ;

k) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în condiÈ›iile contractului -cadru È™i ale normelor metodologice de aplicare a acestuia  

I) să li se garanteze confidenÈ›ialitatea privind datele, î n special în ceea ce priveÈ™te diagnosticul È™i tratamentul ;

m) să fie informaÈ›i asupra riscurilor È™i beneficiilor în cazul tratamentelor medicale ;

n) să beneficieze de concedii È™i indemnizaÈ›ii de asigurări sociale de sănătate în condiÈ›iile OrdonanÈ›ei de urgență a Guvernului nr.158/2005.

 

B. Obligațiile asiguraţilor

 

Asigurații au următoarele obligații :

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie ;

. b) să anunÈ›e medicul de familie ori de cate ori apar modificări în starea de sănătate :

c) să.se prezinte la controale profilactice și periodice stabilite de contractul-cadru ;

d) să anunÈ›e în termen de 15·zile medicul de familie È™i casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare l a încadra rea lor într-o anumită categorie de. asiguraÈ›i ;

e) să respecte cu stricteÈ›e tratamentul ·È™i indicaÈ›iile medicului ;

f) să aibă ci conduită civilizată fată de personalul medico-sanitar ;

g) să achite c6plata È™i contribuÈ›ia personală în condil Å£iile·stabil i te prin con tractul ui­ cadru È™i ale normelor metodologice de aplicare a cestuia ;
h) să achite contribuÈ›ia datorată Fondului naÈ›ional unic de asigurări sociale de sănătate în cota È™i asupra veniturilor prevăzute de Legea n r.95/2006 È™i normelor legale în materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri) ;

i) să depună lunar, trimestrial sau anual, după caz, declarația de venituri ;

j) să prezinte fumizărilor de servicii medicale documentele justificative ce a1es1ă calitatea de asigurat ;

k) să accepte controlul casei de asigurări de sănătate cu privire la modul de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate ;

1) să respecte programarea pentru acordarea .serviciilor medicale din pachetul l de bază, în baza listelor de aÈ™teptare, după caz ;

m) să se prezinte la medicul de ambulatoriu de specialitate sau I spital num ai după ce a consultat medicul de familie, cu excepÈ›ia urgentelor È™i a afecÈ›iunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractului -cadru È™i a le normelor metodologice de aplicare a acestuia . ·